Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Svetovalna služba sodeluje s strokovnimi delavci vrtca, starši, vodstvom vrtca in zunanjimi institucijami pri oblikovanju pogojev za optimalni razvoj otroka. Na podlagi svojega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.
Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec, usmerjeno je predvsem v razvojno svetovanje in preventivo.
Pomemben del predstavlja tudi svetovanje in pomoč staršem, preko individualnih razgovorov ali pa v drugih oblikah sodelovanja s starši, v smislu preventivnega osveščanja in izobraževanja staršev.

Pogovorite se lahko, kadar potrebujete svetovanje in pomoč:

  • pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec, pri sodelovanju in vključevanju v skupino,
  • ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine pri vzgoji otroka in o otrokovem razvoju,
  • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, težave z odvajanjem blata, različni strahovi, samozadovoljevanje, odklanjanje vrtca, težave pri vključevanju v skupino, nemirnost ali nezainteresiranost, agresivno vedenje in druge oblike odstopajočega vedenja),
  • o možni pomoči otroku s posebnimi potrebami, ki bi potreboval dodatno strokovno pomoč ali prilagoditve za premagovanje razvojnih oziroma drugih težav (npr. težave z motoriko, koordinacijo, koncentracijo, govorne težave ipd.),
  • pri spodbujanju potencialno nadarjenega otroka,
  • pri prehodu otroka iz vrtca v šolo oziroma pri odločitvi za odlog šolanja.

V vrtcu opravlja delo svetovalne delavke Tanja Blaznik Cvetko, univ. dipl. psihologinja, ki dela kot svetovalna delavka v osnovni šoli.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu na št. 88 79 704 ali preko elektronske pošte tanja.blaznik-cvetko@os-brezno.si.

Z vrtcem sodelujejo še:

Mobilna specialno inkluzivna pedagoginja
Špela Vunderl

Dostopnost